"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

Centraal postadres: Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn

Predikant: vacant

Pastoraal team: pastor Ruud Bloemendal    Moerbosch 15    7323 BZ Apeldoorn       055-3121603

                           diaken Theo van Driel    Hofdwarsstraat 16  7311 KK Apeldoorn   06-18193612

Voorzitter kerkenraad: Dhr.  P.J.Roomer  Lagelandenlaan 56   7325 SH Apeldoorn  055-5590109

Secretariaat kerkenraad:  Dhr. M.W. Groeneweg, Van Roekelweg 83, 7335 HC Apeldoorn  06-15063209

centraal postadres:   Prof. Röntgenstraat 9  7311 AM Apeldoorn   055-5788737

centraal email-adres: elgapeldoorn@gmail.com
 

(voor ANBI-gegevens scroll naar onderen of klik hier)

 

Diakenen:

•    Dhr. Th. van Driel   Hofdwarsstraat 16   7311 KK Apeldoom  06-18193612

•    Mevr. L.M. Roomer - van der Laan   Lage Landenlaan 56  7315 SH Apeldoorn 06-21526405

Bankrekening diakonie: ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364 t.n.v. Diaconie Ev. Luth Kerk  

 

Ouderling-kerkrentmeesters: (postadres:   Prof. Röntgenstraat 9  7311 AM Apeldoorn )

•   Dhr. J.N. van den Braak  (Beheer financieën)  Loolaan 292   7315 AD Apeldoorn  055-5769323

•   Dhr. P.J. Roomer  (Beheer en verhuur gebouwen) Lagelandenlaan 56   7325 SH Apeldoorn  055-5190109

•   Dhr. M.J. Brand  (Ledenadministratie) Mozartstraat 139 7391 XG Twello  0571-274066   

•   Dhr. M.W. Groeneweg, Van Roekelweg 83, 7335 HC Apeldoorn  06-15063209

Bankrekeningnummer E.L.G. Apeldoorn:  ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818  t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Luth. Kerk Apeldoorn   

ANBI gegevens E.L.G. Apeldoorn scroll naar onderen of klik hier

 

Cantor:   Dr. Theo van Willigenburg  Oudegracht 291  3511 PA Utrecht  06-33 912948   vanwilligenburg@kantacademy.nl

Organist:

•   Dirk Zwart  Lombardsteeg 2, 7201 LH Zutphen  0575-785814  

Coödinator organisten:  Dhr. J.N. van den Braak   Loolaan 292   7315 AD Apeldoorn  055-5769323

Kosters:

•   Dhr. F. van der Kraats   Amperestraat 42   7316 KS Apeldoorn   055-5212140

•   Dhr. H. van Iwaarden   Minervalaan 59   7321 DP Apeldoorn  06-57471933

 

 

ANBI gegevens Diakonie Evangelisch-Lutherse Kerk Apeldoorn

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A  Algemene gegevens Diaconie

Naam ANBI :                                                       Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn

RSIN/Fiscaal  nummer :                                      82411 3809

Website adres :                                                   www. luthersekerkapeldoorn.nl

e-mail :                                                                elgapeldoorn@gmail.com

Adres :                                                                 Prof. Röntgenstraat  9

Postcode :                                                            7311 AM

Plaats :                                                                 Apeldoorn

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel  1 als volgt omschreven  “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom  Woord en sacramenten”. 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. ( Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk : kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst  een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn.

B  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijk gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  7  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen  is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de eigendommen  van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college  bestaat uit tenminste drie leden.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art.8).

C  Doelstelling / visie

Diaconie is het handelen vanuit de kerk dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. In de nieuwe inzichten rond diaconie wordt dezer breder opgevat, namelijk als het leggen van verbindingen tussen de wereld van geloven en de wereld van (nog) niet geloven.

D  Beleidsplan

De diaconie onderzoekt steeds  hoe zij zich bezig kan houden met de zorg voor de buurt. Dat kan   door middel van activiteiten als de Luthersoos en de zorg voor ouderen en hulpbehoevenden. Daarnaast is er elk jaar  zowel een binnenlands als buitenlands project.  Over de projecten wordt de voortgang gemeld in het kwartaalblad Opwaarts.

Zie (ook) het beleidsplan Lutherse Gemeente Apeldoorn op weg naar 2025; op aanvraag via het secretariaat beschikbaar.

E  Beloningsbeleid

De beloning van diaconale werkers – indien aanwezig -  is geregeld in  de  ‘Arbeidsvoorwaarden-regeling  Protestantse kerk in Nederland’.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link : Generale Regelingen Protestantse  Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F  Verslag activiteiten

Elk jaar worden er bloemen en fruitbakjes naar ouderen en hulpbehoevenden gebracht.  Ontspanningsactiviteiten in de vorm van filmmiddagen, een middag rond verhalen en een  jaarlijks uitstapje worden tezamen met andere kerkgenootschappen georganiseerd.

G  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk  vertoont een grote mate van continuïteit. ook

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H  Verkorte staat van baten en lasten  met toelichting ( begroting, raming, jaarrekening)

Omschrijving                          begroting 2017                      rekening 2017                  rekening 2016

baten in € :

bijdragen gemeenteleden                     1.000                                       538                                    846

lasten in € :

besteding kerkdiensten/pastoraat          1.000                                       579                                    946

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie  ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen  voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 

Vastgesteld door de Kerkenraad  in voorjaar 2016 / update voorjaar 2019

 

 

 

 

ANBI gegevens Evangelisch-Lutherse Kerk Apeldoorn

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A  Algemene gegevens

Naam ANBI :                                                      Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn

RSIN/Fiscaal  nummer :                                    82411 3792

Website adres :                                                  www. luthersekerkapeldoorn.nl

e-mail :                                                               elgapeldoorn@gmail.com

Adres :                                                                Prof. Röntgenstraat  9

Postcode :                                                           7311 AM

Plaats :                                                                Apeldoorn

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel  1 als volgt omschreven  “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom  Woord en sacramenten”. 

Deze gemeente is een zelfstandig  onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2  Burgerlijk Wetboek en  bezit rechtspersoonlijkheid.  Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk : kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst  een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn.

B  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijk gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  7  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art.8).

C  Doelstelling / visie

In april 2016 heeft de Kerkenraad het beleidsplan Lutherse Kerk Apeldoorn op weg naar 2025 goedgekeurd.  In negen paragrafen wordt uitvoerig ingegaan op de doelstelling  en de visie.

Het beleidsplan is op aanvraag via het secretariaat beschikbaar.

D  Beleidsplan

Zie de tekst bij  C / doelstelling en visie.  Het beleidsplan wordt steeds geactualiseerd. 

E  Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link :

Generale Regelingen Protestantse  Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F  Verslag activiteiten

In het beleidsplan ( zie C) wordt tevens inzicht gegeven in eerdere en toekomstige activiteiten.

G  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit : de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H  Verkorte staat van baten en lasten  met toelichting ( begroting, raming, jaarrekening)

Omschrijving                        begroting 2017                rekening 2017                  rekening 2016

baten in € :

opbrengst uit bezittingen       21.400                             19.600                                 15.500

bijdragen gemeenteleden      16.500                              20.900                                25.400

subs. en overige bijdragen              0                              3.700                                          0

totaal baten :                            37.900                            54.200                                 40.900                       

 

lasten in € :

besteding predikant                 19.400                              12.800                                 19.500  

besteding kerkdiensten           12.000                               10.100                                  11.500                     

bijdrage andere kerkorganen     2.000                                1.500                                          0

lasten kerkgebouwen               19.000                            19.600                                  61.700

lasten overige eigendommen        400                                 400                                       400

salaris koster/organist                 2.000                              2.400                                    2.200

lasten beheer/ kerkblad               1.500                             2.200                                    2.500

totaal  lasten  :                            56.300                          49.000                                  97.800

 

resultaat totaal :                     -/-   18.400                             5.200                           -/-   56.000

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.  Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkeloijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten ( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie ( salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers ) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Vastgesteld door de Kerkenraad  in voorjaar 2016 / update voorjaar 2019

 

 

 

 

Tischrede-gesprekken

Elke vierde zondag van de maand om 12.00 (behalve in de maanden mei-augustus)

Spannende gesprekken met spraakmakende denkers over de eigentijdse betekenis en relevantie van aloude geloofsbegrippen naar analogie van de beroemde Tischreden van Luther. Een lichte lunch wordt geserveerd. Toegang vrij (collecte)

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede zondag van de maand.

De Lutherse Kerk heeft een goede ringleiding.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier om het laatste nummer van ons kerkblad te lezen (wordt geopend in een nieuwe pagina, daarna terugklikken via uw browser naar de vorige pagina)