"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

ANBI gegevens Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn (voor ANBI gegevens Diaconie scroll naar onder)

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A  Algemene gegevens

Naam ANBI :                                                      Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn

RSIN/Fiscaal  nummer :                                    82411 3792

KvK-nummer:                                                              76441520

Website adres :                                                  www. luthersekerkapeldoorn.nl

e-mail :                                                               elgapeldoorn@gmail.com

Adres :                                                                Prof. Röntgenstraat  9

Postcode :                                                           7311 AM

Plaats :                                                                Apeldoorn

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel  1 als volgt omschreven  “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom  Woord en sacramenten”. 

Deze gemeente is een zelfstandig  onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2  Burgerlijk Wetboek en  bezit rechtspersoonlijkheid.  Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk : kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst  een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn.

B  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijk gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  7  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art.8).

C  Doelstelling / visie

In april 2016 heeft de Kerkenraad het beleidsplan Lutherse Kerk Apeldoorn op weg naar 2025 goedgekeurd.  In negen paragrafen wordt uitvoerig ingegaan op de doelstelling  en de visie.

Het beleidsplan is hier te lezen.

D  Beleidsplan

Zie de tekst bij  C / doelstelling en visie.  Het beleidsplan wordt steeds geactualiseerd. 

E  Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link :

Generale Regelingen Protestantse  Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F  Verslag activiteiten

In het beleidsplan ( zie C) wordt tevens inzicht gegeven in eerdere en toekomstige activiteiten.

G  Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit : de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H  Verkorte staat van baten en lasten  met toelichting ( begroting, jaarrekening)

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.  Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkeloijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten ( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie ( salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers ) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Vastgesteld door de Kerkenraad  in voorjaar 2018 / update voorjaar 2019 / update juli 2020/ update augustus 2021 /update december 2021/ update oktober 2022 /update januari 2024

 

ANBI gegevens Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Apeldoorn

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A  Algemene gegevens Diaconie

Naam ANBI :                                                       Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn

RSIN/Fiscaal  nummer :                                      82411 3809

KvK-nummer:                                                                     76441636

Website adres :                                                   www. luthersekerkapeldoorn.nl

e-mail :                                                                elgapeldoorn@gmail.com

Adres :                                                                 Prof. Röntgenstraat  9

Postcode :                                                            7311 AM

Plaats :                                                                 Apeldoorn

De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel  1 als volgt omschreven  “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom  Woord en sacramenten”. 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. ( Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Deze kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk : kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst  een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn.

B  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijk gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  7  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen  is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de eigendommen  van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college  bestaat uit tenminste drie leden.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art.8).

C  Doelstelling / visie

Diaconie is het handelen vanuit de kerk dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. In de nieuwe inzichten rond diaconie wordt dezer breder opgevat, namelijk als het leggen van verbindingen tussen de wereld van geloven en de wereld van (nog) niet geloven.

D  Beleidsplan

De diaconie onderzoekt steeds  hoe zij zich bezig kan houden met de zorg voor de buurt. Dat kan   door middel van activiteiten als de Luthersoos en de zorg voor ouderen en hulpbehoevenden. Daarnaast is er elk jaar  zowel een binnenlands als buitenlands project.  Over de projecten wordt de voortgang gemeld in het kwartaalblad Opwaarts.

Zie hier het beleidsplan Lutherse Gemeente Apeldoorn op weg naar 2025.

E  Beloningsbeleid

De beloning van diaconale werkers – indien aanwezig -  is geregeld in  de  ‘Arbeidsvoorwaarden-regeling  Protestantse kerk in Nederland’.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link : Generale Regelingen Protestantse  Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F  Verslag activiteiten

Elk jaar worden er bloemen en fruitbakjes naar ouderen en hulpbehoevenden gebracht.  Ontspanningsactiviteiten in de vorm van filmmiddagen, een middag rond verhalen en een  jaarlijks uitstapje worden tezamen met andere kerkgenootschappen georganiseerd.

G  Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk  vertoont een grote mate van continuïteit. ook

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H  Verkorte staat van baten en lasten  met toelichting ( begroting, raming, jaarrekening)

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie  ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen  voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 

Vastgesteld door de Kerkenraad  in voorjaar 2018 / update voorjaar 2019 / update juli 2020/ update augustus 2021/ update december 2021/ updat juni 2022 / update januari 2024

 

 

 

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede zondag van de maand.

De Lutherse Kerk heeft een goede ringleiding.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier voor het laatste nummer van Opwaarts (het kerkblad van de Lutherse Kerk Apeldoorn).