Evensong

Maandelijks voert een ensemble van jonge zangers onder leiding van Maurits Bunt in onze kerk een Evensong uit.

De Evensong is het gezongen Avondgebed, zoals vormgegeven in de Engelse Reformatie sinds 1549. Dagelijks wordt de Evensong gezongen in Anglicaanse kerken, kathedralen en colleges. Centraal staat het psalmreciet, zoals in de kloosterlijke getijden-gebeden, naast het gezongen Magnificat (de lofzang van Maria) uit de Vespers en het Nunc Dimittis (de lofzang van Simeon) uit de kloosterlijke Completen (het laatste gebed voor de nacht). Muziek draagt ​​tijdens de Evensong de lofprijzing en het gebed, afgewisseld door de Schriftlezingen passend bij de volgende zondag of feestdag. De avonden duren ongeveer een uur.

Agenda

Zaterdag 18 mei 18:30 u. (Julianakerk Apeldoorn, Deventerstraat 91, 7322 JL Apeldoorn)

Liturgie

WELKOM BIJ DEZE EVENSONG 

Dank u voor uw aanwezigheid hier, vandaag, met ons. 
 
De Evensong is het gezongen Avondgebed, zoals vormgegeven in de Engelse Reformatie sinds 1549. Dagelijks wordt de Evensong gezongen in Anglicaanse kerken, kathedralen en colleges. Centraal staat het psalmreciet, zoals in de kloosterlijke getijden-gebeden, naast het gezongen Magnificat (de lofzang van Maria) uit de Vespers en het Nunc Dimittis (de lofzang van Simeon) uit de kloosterlijke Completen (het laatste gebed voor de nacht). 
 
Muziek draagt tijdens de Evensong de lofprijzing en het gebed, afgewisseld door de Schriftlezingen passend bij de daaropvolgende zondag of feestdag. 
 
U wordt uitgenodigd de dikgedrukte onderdelen in de liturgie mee te spreken of te zingen. 
 
Bewaar vooraf, tijdens en na de dienst alstublieft rust en stilte. Wanneer er in de liturgie een aanwijzing is wat betreft het staan en zitten, wordt u verzocht dit rustig en zonder haast te doen. Wacht na de lezingen met staan tot het moment dat het koor gaat staan. 
 
Wij verzoeken u uw telefoon op stil te zetten en uitsluitend te gebruiken voor de digitale liturgie. 
 
Probeert u zich in voorbereiding op de dienst op God te richten middels stilte en gebed. 
Wij wensen u een gezegende dienst.

INTROITUS  

My lovely one, 
I fain would love thee much, 
But all my Love is none at all I see; 
Oh, let thy Beauty give a glorious touch 
Upon my Heart, and melt to Love for thee. 
Whose loveliness excels what love can be. 
 
Mijn liefste, 
Ik zou graag veel van je houden, 
Maar al mijn Liefde is helemaal niet wat ik zie; 
Oh, laat Uw Schoonheid een glorieuze aanraking geven 
Op mijn Hart, en smelten tot Liefde voor U. 
Wiens lieflijkheid overtreft wat liefde kan zijn.
 

Tekst: Edward Taylor (1642–1729) 
Gerald Finzi (1901-1956)

We gaan staan 

HYMNE 

Waar voert vandaag het oude spoor 

Jerusalem.png 
2. De wapenrusting voor die strijd 
is het geloof, dat mij bewaart, 
het pantser der gerechtigheid, 
de Geest van God als vurig zwaard. 
Met vrede is mijn voet geschoeid. 
Ik zoek, ook door het donker dal, 
naar groene weiden onvermoeid, 
waar God zelf bij ons wonen zal.


 Tekst: Sytze de Vries (1945) naar William Blake (1757-1827) 
C. Hubert H. Parry (1848-1918) – JERUSALEM 

OPENINGSGEBED 

O Heer, open onze lippen. 
En onze mond zal zingen uw lof. 
O God, maak haast en red ons. 
O Heer, kom haastig te hulp. 
 
Ere zij aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, wereld zonder eind. Amen. 
Prijs nu de Heer. 
De Heer zij geloofd.  

William Byrd (1543-1623) 

We gaan zitten 

WELKOM 

PSALM 104 

1 Zegen, mijn ziel, de HEER. HEER mijn God, gij zijt zeer groot, met glans en luister hebt gij u omkleed; 
2 gehuld in licht als een mantel, gij die de hemelen spreidt als een tentkleed; 
3 die zijn opperzalen zoldert op de wateren, die wolken maakt tot zijn wagen, die wandelt op de vleugels van de stormwind; 
4 die de stormen maakt tot zijn boden, tot zijn helpers een laaiend vuur, 
5 hij grondvestte de aarde op haar fundamenten, – zij wankelt niet, voor eeuwig en altijd! – 
6 met de oervloed hebt ge als met een kleed hem bedekt, de wateren stonden boven de bergen, 
7 zij vluchtten weg voor uw dreigen, voor de stem van de donder vloden zij verward, 
8 bergen verrezen, kloven daalden neer, bij het oord dat gij voor hen had gegrondvest; 
9 een grens stelt gij, die steken ze niet over, ze keren niet weer om de aarde te bedekken! 
10 Gij wijst waterwellen door beddingen hun weg, tussen de bergen gaan zij voort; 
11 drenken al wat leeft op het veld, lessen de dorst van wilde ezels, 
12 bij hen tabernakelt het gevogelte des hemels, tussen de takken geven zij te horen hun stem. 
13 Die de bergen drenkt vanuit zijn verheven zalen, van de vrucht van uw daden verzadigt gij de aarde; 
14 die gras doet spruiten voor het gedierte en groen voor het dienstwerk van de mens, om uit de aarde te winnen: brood 
15 en wijn, die het hart des mensen verheugt, om een gelaat te doen blinken meer dan van olie; terwijl brood het mensenhart sterk maakt. 
16 Verzadigd worden de bomen des HEREN: Libanons ceders die hij heeft geplant, 
17 waar nestelen de tsjilpers, de vroomvogel in de toppen haar huis heeft, 
18 de hoogste bergen zijn voor de klimgeit, de rotsblokken de toevlucht voor de klipdas. 
19 Hij maakte de maan voor tijden van overeenkomst, de zon die weet van komen en gaan; 
20 gij zet duisternis in, en het wordt nacht, waarin rondwaart al het wild van het woud: 
21 leeuwewelpen brullend ten roof, om hun eten te vragen van God! – 
22 gaat stralen de zon: zij trekken terug, in hun holen vleien zij zich neer! – 
23 en de mens tijgt naar zijn arbeid, naar zijn arbeid tot aan de avond! 
24 Hoe vele zijn uw daden, o HEER, alles hebt ge met wijsheid gedaan, vol is de aarde van uw rijkdom! – 
25 en dan de zee, groot en wijd als uw handen, en daarin rondkruipsel zonder getal, levende wezens, klein en groot bijeen; 
26 daar varen de schepen, leeft ook de Leviathan, die ge formeerde om met hem te spelen. 
27 Van U verwachten zij alle dat ge hun te eten geeft op z’n tijd: 
28 gij geeft aan hen en zij ver garen, gij opent uw hand, zij worden verzadigd met het goede; 
29 verbergt ge uw aanschijn, dan zijn zij verbijsterd, onttrekt ge hun de adem, zij komen om, tot het stof dat ze waren keren ze weer; 
30 maar zendt ge uw adem, zij worden herschapen, aardbodems aaschijn maakt ge nieuw! 
31 Zij die de glorie van Hem DIE-ER-ZIJN-ZAL voor eeuwig, moge de HEER zich in zijn daden verheugen! – 
32 die de aarde aankijkt en zij beeft, de bergen aanraakt en zij roken! 
33 In mijn leven zal ik zingen voor de HEER, spelen voor mijn God terwijl ik nog ben; 
34 Hem behage mijn misbaar, ik zal mij verheugen in de HEER! 
35 Dat de zondaars van de aarde verdwijnen, en boosdoeners: dat er geen meer is! 
Zegen, mijn ziel, de HEER, o allen, lofprijst Hem! 
 
We gaan staan voor het gloria 
 
Ere zij aan de Vader, en aan de Zoon, 
en aan de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, 
wereld zonder eind. Amen.  

Charles Legh Naylor (1869-1945) 
Joseph Barnby (1838-1896)

 
We gaan zitten 

EERSTE LEZING 

Handelingen 2: 1-24 
 
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:  
17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.  Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.  19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.  20 De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend.  
21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”  
22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. 24 God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden. 
 
We gaan staan 

MAGNIFICAT 

My soul doth magnify the Lord. And my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
For he hath regarded: the lowliness of his handmaiden: 
For behold, from henceforth: all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath magnified me: 
and holy is his Name. 
And his mercy is on them that fear him: throughout all generations. 
He hath shewed strength with his arm: 
he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seat: and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things: 
and the rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel: 
As he promised to our forefathers, 
Abraham and his seed for ever. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Gost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen 
 
Groot maakt mijn ziel de Heer, en mijn geest heeft zich verheugd om God mijn Redder. Want Hij aanschouwde de nederigheid van zijn dienares: 
ja zie, van nu af aan spreken alle geslachten mij zalig. 
Want grote dingen heeft Hij mij gedaan 
die machtig is, en heilig is Zijn naam. 
En Zijn barmhartigheid is van nageslacht tot nageslacht, voor hen die Hem vrezen. 
Hij heeft kracht getoond in Zijn arm, 
en hoogmoedigen in de gedachte van hun hart verstrooid. 
Hij stootte machtigen van hun zetel, 
en nederigen heeft Hij verheven. Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld, 
en rijken heeft Hij leeg weggezonden. 
Hij is Israel zijn dienaar te hulp geschoten, 
zijn barmhartigheid gedenkend, Zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, 
Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. 
Ere zij aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, wereld zonder eind. Amen.
 
 

Canticles in C 
Charles Villiers Stanford (1852-1924)

 
Wij gaan zitten  

TWEEDE LEZING 

Johannes 14: 8-17 
 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11 Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. 12 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.
15 Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 
 
We gaan staan  

NUNC DIMITTIS 

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. 
For mine eyes have seen thy salvation, 
Which thou hast prepared before the face of all people; 
To be a light to lighten the Gentiles 
and to be the glory of thy people Israel. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Gost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen 
 
Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals u hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. 
Ere zij aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, wereld zonder eind. Amen.
  

Canticles in C 
Charles Villiers Stanford (1852-1924) 

GELOOFSBELIJDENIS 

We keren ons naar het kruis belijden samen 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;  
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel; ten derden dage opgestaan van de doden;  
opgevaren naar de hemel, waar hij zetelt aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest.  
de heilige, katholieke, Christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van zonden;  
de wederopstanding van het lichaam;  
en het eeuwige leven.  
Amen.
 
 
We gaan zitten  

GEBEDEN 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Laat ons bidden. 
 
Heer, ontferm u over ons.  
Christus, ontferm u over ons. 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
 Amen. 
 
O Heer, toon uw genade aan ons.  
En schenk ons uw verlossing. 
O Heer, bewaar onze leiders. 
En hoor ons in genade als we roepen naar U. 
Begiftig uw dienaren met gerechtigheid. 
En geef uw volk vreugde. 
 
O Heer, red uw kind’ren. 
En zegen uw erfdeel. 
Geef vrede in onze tijd, o Heer. 
Want er is geen ander die voor ons strijdt, behalve U, o God. 
 
Schep ons een zuiver hart, o God. 
en neem niet Uw Heilige Geest van ons weg. 
 
Gebed van de dag: 
O God de Koning van glorie, u hebt uw enige Zoon Jezus Christus verheven met grote triomf in uw koninkrijk in de hemel: wij smeken u, laat ons niet zonder troost, maar zend uw Heilige Geest om ons te versterken en ons te verheffen op de plaats waar onze Verlosser Jezus Christus ons is voorgegaan, die leeft en met u regeert, in de eenheid van de Heilige Geest, één God, nu en voor altijd. Amen
 
O God, uit wie alle heilige verlangens, alle goede raad, en alle rechtvaardige werken voortkomen; geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet kan geven; opdat zowel onze harten gericht mogen zijn om uw geboden te gehoorzamen, en ook dat wij door U, verdedigd tegen de vrees voor onze vijanden, onze tijd in rust en stilte mogen doorbrengen; door de verdiensten van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen
 
Verlicht onze duisternis, smeken wij u, o Heer; en verdedig ons door uw grote barmhartigheid tegen alle gevaren van deze nacht; omwille van uw enige Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus. Amen

William Byrd (1543-1623) 

ANTHEM 

The Spirit of the Lord is upon me, 
because He hath anointed me to preach the Gospel to the poor: 
He hath sent me to heal the brokenhearted, 
to preach deliverance to the captives, 
and recovering of sight to the blind, 
to preach the acceptable year of the Lord; 
To give unto them that mourn a garland for ashes, 
the oil of joy for mourning, 
the garment of praise for the spirit of heaviness; 
that they might be called trees of righteousness, 
the planting of the Lord, that he might be glorified. 
For as the earth bringeth forth her bud, 
and as the garden causeth the things 
that are sown in it to spring forth; 
so the Lord God will cause righteousness and praise 
to spring forth before all the nations. 
 
The Spirit of the Lord is upon me, 
because He hath anointed me to preach the Gospel. 
 
De Geest van de Heer is op mij, 
omdat Hij mij gezalfd heeft om de armen het evangelie te verkondigen: 
Hij heeft mij gezonden om gebrokenen van hart te genezen, 
om bevrijding te prediken aan de gevangenen, 
en blinden het gezicht terug te geven, 
om het aangename jaar des Heren te verkondigen; 
Om rouwenden een krans voor as te geven, 
vreugdeolie voor rouw, 
het gewaad van lof voor de geest van zwaarte; 
opdat zij bomen der gerechtigheid genoemd zouden worden, 
de planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worde. 
Want zoals de aarde haar knoppen voortbrengt, 
en zoals de tuin de dingen 
dat erin gezaaid is, doet uitspruiten; 
zo zal de Here God gerechtigheid en lof doen opspringen 
doen opkomen voor alle volken. 
 
De Geest van de Heer is op mij, 
omdat Hij mij gezalfd heeft om het evangelie te verkondigen.
 

Tekst: Jesaja 61 
Sir Edward Elgar (1857-1934) 

VOORBEDEN 

Steeds beantwoord door: 
Amen. 
 
We gaan staan voor de slot-hymne 

HYMNE 

Zonder maat is Gods erbarmen 

There's a wideness in Gods mercy.png 
2A. Want de mate van Gods liefde 
overstijgt de mensenmaat; 
niemand is zo ruim van harte, 
kent zo’n milde overdaad. 
2B. Met de maat waarmee wij meten 
en Hem menen trouw te zijn, 
doen wij Hem te kort; wij denken 
van zijn liefde veel te klein. 
 
3A. Zo voluit geldt zijn bevrijding, 
die met bloed bezegeld is: 
danken wij niet onze vreugde 
aan Hem die gekruisigd is? 
3B. Deze rijkdom aan genade 
geldt ook wat te wachten staat: 
nieuwe scheppingen die bloeien, 
als de hemel open gaat. 
 
4B. Kenden wij maar liefdes eenvoud, 
waar wordt dan zijn woord van eer; 
niets dan vreugde zou ons deel zijn, 
louter vreugde in de Heer. 

Tekst: Sytze de Vries (1945) naar F.W. Faber (1814-1863) 
Maurice Bevan (1921-2006) – CORVEDALE 

AVONDGEBED 

Heer, blijf bij ons, want het is avond  
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid,  
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen.
 

Maarten Luther (1483-1546) 

We blijven staan als het koor de kerk verlaat 
 
We gaan zitten  

ORGEL POSTLUDE 

Choral Op. 37  

Joseph Jongen (1873-1953)

Volgende Evensong:
22 juni 2024 – 18:30

Wij hopen dat u een goede Evensong heeft gehad.

Er is een collecte bij de uitgang van de kerk. Met uw gift helpt u de kosten van deze Evensong te dekken en deze diesten voort te zetten. Uw financiële steun wordt bijzonder op prijs gesteld.

U kunt op de volgende manieren een gift geven:

  • via pin (contactloos)
  • contant
  • via deze link
  • via Alexander Bunt NL86 INGB 0004 1201 96, onder vermelding van ‘Gift Evensong Apeldoorn’

Zaterdag 22 juni 18:30 u. (Lutherse Kerk)
Zaterdag 28 september 18.30 u. (Lutherse Kerk)
Zaterdag 19 oktober 18.30 u. (Lutherse Kerk)